Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 5 - Success)

/ˈbɪz.nɪs ˌplæn/

/ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/

/stɑːrtʌp/

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

/dɪˈmænd/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ˈfaɪ.næns/

/lɑːs/

/ˈmɑːr.kɪt ˌʃer/

/ˈprɑː.fɪt/Unit 4: ImageUnit 6: Future

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học