Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 14 - Creativity)

/ˌɪn.əˈveɪ.ʃən/

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ səˈluː.ʃən/

/ ˈtʃæl.ɪndʒ/

/trəˈdɪʃ.ən/

/dɪˈskʌv.ɚ.i/

/ˈbreɪnˌstɔːr.mɪŋ/

/ˌkriː.eɪˈt̬ɪv.ə.t̬i/Unit 13: ProductivityUnit 15: Motivation

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học