Học từ vựng - Intelligent Business ⊱ Pre-Intermediate (Unit 15 - Motivation)

/ˈboʊ.nəs/

/ ɪˈnɪʃ.ə.t̬ɪv/

/ prəˈmoʊt/

/ˌmoʊ.t̬əˈveɪ.ʃən/

/ˈpaʊ.ɚ/

/ˈdʒɑːb sæt̬.ɪsˌfæk.ʃən/

/peɪ/

/rɪˈwɔːrd/

/ pɚˈfɔːr.məns/Unit 14: CreativityUnit 1: Companies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học