Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 1 - Companies)

/ˈæs.et/

/ˌɒn.trə.prəˈnɜːr /

/ ˈkʌm.pə.ni/

/ˌkɑːm.pəˈtɪʃ.ən/

/ˈhaɪ.rɑːr.ki/

/ʃer/

/ˈfriː.læns/

/ˈmɝː.dʒɚ/

/ˌtreɪd ˈjuː.ni.ən/Unit 15: MotivationUnit 2: Leadership

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học