Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 2 - Leadership)

/stæf/

/ ˈmoʊ.t̬ə.veɪt/

/koʊtʃ/

/əˈθɔːr.ə.t̬i/

/tæsk/

/ˈsuː.pɚ.vaɪz/

/səˈbɔːr.dən.ət/

/əˈpreɪz/

/ɑːˈtɑː.nə.mi/

/ˈdel.ə.ɡət/

/əbˈdʒek.tɪv/Unit 1: CompaniesUnit 3: Strategy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học