Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 3 - Strategy)

/ˈmɑːr.kɪt ˌʃer/

/kæmˈpeɪn/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/ ˈstræt̬.ə.dʒi/

/θret/

/ˈɪn.də.stri/

/səˈplaɪ/

/ɡroʊθ/

/əˈnæl.ə.sɪs/

/seɪlz/

/ˈriː.sɔːrs/Unit 2: LeadershipUnit 4: Pay

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học