Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 4 - Pay)

/ˈpen.ʃən/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ˌkɑːm.penˈseɪ.ʃən/

/ˈsæl.ɚ.i/

/ˈkɑːn.trækt/

/peɪ/

/rɪˈwɔːrd/

/ˈdæmɪdʒɪz /

/ˌliː.ɡəl ˈæk.ʃən/

/ˈsev.ɚ.əns peɪ/

/ˈstɑːk ɑːpʃn/

/bɔːrd/Unit 3: StrategyUnit 5: Development

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học