Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 7 - Outsourcing)

/ˈʃɔːr.t̬ɪdʒ/

/ˈdeɪ.t̬ə.beɪs/

/ˌproʊ.dəkˈtɪv.ə.t̬i/

/ˌbæk ˈɑː.fɪs/

/ˈbɪz.nɪs ˈprɑː.sesiz/

/ˈdaʊn.saɪz/

/ˈnɑː.lɪdʒ wɝːk/

/ˈɑːf.ʃɔːr.ɪŋ/

/ˈaʊt.sɔːrs/

/ˈoʊ.vɚ.hed/

/ˈpaɪ.lət ˈprɑː.dʒekt/

/ˈseɪ.vɪŋ/

/ˈsɝː.vɪs prəˌvaɪ.dɚ/Unit 6: MarketingUnit 8: Finance

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học