Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 8 - Finance)

/ˈbæl.əns ˌʃiːt/

/ ˈfɔːr.kæst/

/ɪkˈspens/

/ˈbæŋ.krʌpt/

/ˌbɑː.t̬əm ˈlaɪn/

/faɪˈnæn.ʃəl ˈsteɪtmənt/

/ˈɪn.kʌm ˈsteɪtmənt/

/ˌmɪsˈmæn.ɪdʒ.mənt/

/ˌprɑːfɪt ən ˈlɔːs əkaʊnt/

/ðə sɪˌkjʊrətiz ən ɪksˈtʃeɪndʒ kəmɪʃn/Unit 7: OutsourcingUnit 9: Recruitment

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học