Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 6 - Marketing)

/kənˈsuː.mɚ/

/ˈben.ə.fɪt/

/ ˈloʊ.ɡoʊ/

/ˈpriː.mi.əm/

/brænd/

/ˌbæriə tʊ ˈentri/

/ˈmɑːrkɪtɪŋ mɪks/

/ˌpɔɪnt əv ˈseɪl/

/prəˈmoʊ.ʃən/Unit 5: DevelopmentUnit 7: Outsourcing

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học