Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 9 - Recruitment)

/ˈdedlaɪn/

/ haɪr/

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

/kəˌrɪk.jə.ləm ˈviː.taɪ/

/əˈsaɪn/

/treɪn/

/ˈæp.lə.kənt/

/əˈkaʊn.t̬ə.bəl/

/ˈkʌv.ɚ ˌlet̬.ɚ/

/-ˈpaʊr/

/ˈpeɪ.roʊl/

/rɪˈzuːm/

/skriːn/Unit 8: FinanceUnit 10: Counterfeiting

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học