Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 10 - Counterfeiting)

/ˈkɝː.ən.si/

/ɪnˈfɔːrs/

/ˈpæt.ənt/

/ˈkɑː.pi.kæt/

/ˈkɑː.pi.raɪt/

/dɪˈfrɑːd/

/feɪk/

/ˈfaɪl ´swɔpiη/

/ɪnˈfrɪndʒ.mənt/

/ɪn.t̬əlˌek.tʃu.əl ˈprɑː.pɚ.t̬i/

/ˈpaɪr.ə.si/

/ˌprɑː.fɪ.t̬əˈbɪl.ə.t̬i/

/ˈtreɪd.mɑːrk/Unit 9: RecruitmentUnit 11: Markets

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học