Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 11 - Markets)

/ˈɪn.vən.tɔːr.i/

/dɪˈmænd/

/ˌbɪz.nɪs.təˈbɪz.nɪs/

/ˈdiː.lɚ/

/ˈiːˌbɪz.nɪs/

/ˌiːˈkɑː.mɝːs/

/ɡlɪtʃ/

/ɡroʊs/

/ˌmɑːr.kɪt ˈriː.sɝːtʃ/

/ˌmæs ˈmɑːr.kɪt/

/ˈmɝː.tʃən.daɪ.zɪŋ/

/praɪs ˈset̬.ɪŋ/

/ˈriː.əl ɪˌsteɪt/

/bɪd/

/ˈten.dɚ/Unit 10: CounterfeitingUnit 12: Lobbies

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học