Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 12 - Lobbies)

/grænt/

/ ˈɪn.kʌm/

/ˈtʃer.ə.t̬i/

/ˈsʌb.sə.di/

/pəˈtɪʃ.ən/

/ˌdem.ənˈstreɪ.ʃən/

/ˈtæksˌpeɪ.ɚ/

/eɪd/

/ˈbɔɪ.kɑːt/

/ˈdet rɪˌliːf/Unit 11: Markets1 | 2 | Unit 13: Communication

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học