Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 12 - Lobbies)

/eɪd/

/ˈbɔɪ.kɑːt/

/ˈdet rɪˌliːf/

/ˌfer ˈtreɪd/

/ˌlɪt̬.əˈɡeɪ.ʃən/

/ˈlɑː.bi/

/ˈpreʃ.ɚ ˌɡruːp/

/prəˈtek.ʃən.ɪ.zəm/

/ˈkwoʊ.t̬ə/

/ˈtʃer.ə.t̬i/Unit 11: Markets1 | 2 | Unit 13: Communication

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học