Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 13 - Communication)

/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ˈprɑː.ses/

/ˌkɔːr.əˈspɑːn.dəns/

/ˈmoʊ.bəl/

/ˌoʊ.vɚˈloʊd/

/praɪˈɔːr.ə.taɪz/

/prɒdʌkt ˈriː.kɑːl/

/ˈtekst ˌmes.ɪdʒ/

/ˌwaɪtˈkɑː.lɚ/Unit 12: LobbiesUnit 14: Logistics

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học