Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 14 - Logistics)

/fɪnɪʃt gʊdz/

/ˌɡreɪ ˈmɑːr.kɪt/

/ˈhɑː.lɪdʒ/

/ˈloʊdɪŋ ˌbeɪ/

/ˈpaɪ.lət/

/ˌrɑː məˈtɪr.i.əl/

/ʃɪp/

/səˈplaɪ ˌtʃeɪn/

/freɪt/Unit 13: CommunicationUnit 15: Innovation

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học