Học từ vựng - Intelligent Business ⋟ Intermediate (Unit 15 - Innovation)

/ dɪˈzaɪn/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ əˈtʃiːv.mənt/

/ˈproʊ.t̬ə.taɪp/

/ˈbreɪk.θruː/

/ˈbɔːr.dɚ.laɪn/

/ˈbɪznəs ˈpræktɪs/

/ˌmæs prəˈdʌk.ʃən/Unit 14: LogisticsUnit 1: Alliances

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học