Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 1 - Alliances)

/ ˌmʌl.t̬iˈnæʃ.ən.əl/

/əˈlaɪ.əns/

/bɪd/

/ˌæk.wəˈzɪʃ.ən/

/ʃer/

/ˈmɝː.dʒɚ/

/kənˈɡlɑː.mɚ.ət/

/ˌkɔːrpərət ˈkʌltʃər/

/strətiːdʒɪk əlaɪəns /

/ˈsɪn.ɚ.dʒi/Unit 15: InnovationUnit 2: Projects

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học