Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 2 - Projects)

/ ˈsteɪkˌhoʊl.dɚ/

/ ˈes.tə.meɪt/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ˈprɑː.dʒekt/

/kənˈtroʊl/

/ˈskedʒ.uːl/

/ˈæl.ə.keɪt/

/ˈkɑːn.træk.tɚ/

/dɪˈleɪ/

/ˌspes.ə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˌsʌbˈkɑːn.træk.ɚ/Unit 1: AlliancesUnit 3: Teamworking

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học