Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 3 - Teamworking)

/ˈdedlaɪn/

/ ɡoʊl/

/əˈsaɪn/

/kəˈmɪt/

/əˈkɑːm.plɪʃ/

/tæsk/

/ˈfiːd.bæk/

/kəˈlæb.ə.reɪt/

/tiːm/

/koʊˈɔːr.dən.eɪt/

/fəˈsɪl.ə.teɪ.t̬ɚ/Unit 2: ProjectsUnit 4: Information

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học