Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 3 - Teamworking)

/fəˈsɪl.ə.teɪ.t̬ɚ/

/əˈkɑːm.plɪʃ/

/əˈsaɪn/

/kəˈlæb.ə.reɪt/

/kəˈmɪt/

/koʊˈɔːr.dən.eɪt/

/ˈdedlaɪn/

/ˈfiːd.bæk/

/ ɡoʊl/

/tæsk/

/tiːm/Unit 2: ProjectsUnit 4: Information

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học