Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 4 - Information)

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ ˈnet.wɝːk/

/ ˌɪn.fɚˈmeɪ.ʃən/

/ˈprɑː.ses/

/ˈɡæð.ɚ/

/ˈdeɪ.t̬ə.beɪs/

/ˈsɑːft.wer/

/ˈhɑːrd.wer/

/ˈmeʒ.ɚ.mənt/

/prəˈsiː.dʒɚ/

/ˈspred.ʃiːt/

/sɚˈveɪ.ləns/

/ɪnˈtel.ə.dʒəns/Unit 3: TeamworkingUnit 5: Technology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học