Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 5 - Technology)

/ˌtʃiːf tekˈnɑː.lə.dʒi ˌɑː.fɪ.sɚ/

/ˌnæn.oʊ.tekˈnɑː.lə.dʒi/

/ kəmˈpoʊ.nənt/

/ˈdaʊn.loʊd/

/ɪnˈven.ʃən/

/ˌrev.əˈluː.ʃən/

/ˌtel.ə.kəˌmjuː.nəˈkeɪ.ʃənz/

/ʌpˈloʊd/Unit 4: InformationUnit 6: Advertising

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học