Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 8 - Brands)

/ˈmɑː.dəl/

/lɑːntʃ/

/ˌdɪs.trɪˈbjuː.ʃən/

/ˈpraɪ.sɪŋ/

/ˈkɔːpərət aɪˈdentɪtɪ/

/krieɪtɪv daɪrektəʳ /

/ˌek.skluːˈsɪv.ə.t̬i/

/pəˈzɪʃənɪŋ/

/ ˈtɑːr.ɡɪt/Unit 7: LawUnit 9: Investment

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học