Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 11 - Going Public)

/ˈɑːk.ʃən/

/ˈkæp.ɪ.təl/

/ðə sɪˌkjʊrətiz ən ɪksˈtʃeɪndʒ kəmɪʃn/

/ˈæn.ə.lɪst/

/ˈbroʊ.kər.ɪdʒ/

/kɑːrˈtel/

/kəˈmɪʃ.ən/

/ˈek.wə.t̬i/

/ɪˌnɪʃ.əl ˌpʌb.lɪk ˈɑː.fɚ.ɪŋ/

/məˈnɑː.pəl.i/

/ˈstɑːk ɪksˌtʃeɪndʒ/

/ˈwɑːl ˌstriːt/

/ˈɪʃ.uː/Unit 10: EnergyUnit 12: Competition

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học