Học từ vựng - Intelligent Business ▻ Upper Intermediate (Unit 13 - Banking)

/ɪksˈtʃeɪndʒ ˌreɪt/

/ˌsen.trəl ˈbæŋk/

/ˈklɪr.ɪŋ ˌbæŋk/

/kəˈlæt̬.ɚ.əl/

/ɪnˈvest.mənt ˌbæŋk/

/mɑːnɪteri pɒlɪsi /

/ˈɪn.trɪst/

/ˈspek.jə.leɪt/Unit 12: CompetitionUnit 14: Training

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học