Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 4 - Places)

/ɪn/

/ɑːn/

/bɪˈtwiːn/

/ˈswɪm.ɪŋ ˌkɑː.stuːm/

/ˈswet̬.ɚ/

/ˈtreɪ.nɚ/

/ˈʌn.dɚ/

/əˈbʌv/

/bɪˈhaɪnd/

/ˈθiː.ə.t̬ɚ/

/ˈsupərˌmɑrkɪt/

/ mjuːˈziː.əm/Unit 3: People1 | 2 | 3 | Unit 5: Food

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học