Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 4 - Places)

/roʊˈmæn.t̬ɪk/

/ˈsupərˌmɑrkɪt/

/ˈfrend.li/

/exciting/

/ ˈpɑː.pjə.lɚ/

/ ˈprɪn.t̬ɚ/

/ mjuːˈziː.əm/

/ ˈfɑːr.mə.si/

/ˈlaɪ.brer.i/

/bɪˈhaɪnd/

/əˈbʌv/

/ˈlʌv.li/Unit 3: People1 | 2 | 3 | Unit 5: Food

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học