Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 5 - Food)

/ˈbrɒk.əl.i/

/ˈkæb.ɪdʒ/

/miːt/

/ˈʌn.jən/

/ˈsæmən/

/ˈvedʒtəbl/

/ bred/

/ eɡ/

/ ˈmen.juː/

/ təˈmeɪ.t̬oʊ/

/ tʃiːz/

/ pleɪt/

/ spuːn/Unit 4: Places1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 6: The past

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học