Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 6 - The past)

/ˈpiː.pəl/

/ˌhæl.oʊˈiːn/

/θɝːd/

/fɔːrθ/

/fɪfθ/

/twelfθ/

/ˈθɝː.t̬i.əθ/

/læst/

/ɡoʊ/

/tenθ/

/ˈtwen.t̬i.əθ/Unit 5: Food1 | 2 | 3 | Unit 7: Holidays

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học