Học từ vựng - Speakout → Elementary 2nd Edition (Unit 8 - Now)

/dæns/

/fiːl/

/ˈlɪs.ən/

/dres/

/ˈswet̬.ɚ/

/tʃæt/

/iːt/

/ pleɪ/

/ɪnˈdʒɔɪ/

/sɪŋ/

/weɪt/

/tɑːl/

/slɪm/Unit 7: Holidays1 | 2 | 3 | Unit 9: Transport

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học