Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Great minds)

/əˈnʌð.ɚ/

/də.ˈzaɪn tek.ˈnɑː.lɪ.dʒi/

/rɪˈlɪdʒəs ˌɛdʒʊˈkeɪʃən/

/ˌskuːl ˈjuːnɪfɔːrm/

/test/

/lʊk ʌp/

/ˈmem.ə.raɪz/

/ˌriːˈriːd/

/ˈsʌbˌtaɪ.t̬əl/

/noʊt ˈdaʊn/

/ˈhel.əˌkɑːp.tɚ/

/hɑːtˈer bəˌluːn/

/ˈmɪn.i.bʌs/

/ˈmoʊ.ped/

/ˈspiːd.boʊt/Unit 3: Time out1 | 2 | 3 | Unit 5: Travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học