Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Travel)

/ freʃ/

/ˈwɑː.t̬ɚ.pruːf/

/bəˈnɑː.kjə.lɚz/

/ˈtʊr.ɪst/

/ɡɑːlf/

/ˈfɪz.i/

/ˈbæs.kət.bɑːl/

/ˈsuːt.keɪs/

/stres/

/ˈæs.prɪn/

/ˈvaɪ.t̬ə-/

/ˈkæf.iːn/

/ˈbæk.pæk/

/ˈæl.kə.hɑːl/

/ˈsʌn ˌhæt/Unit 4: Great minds1 | 2 | Unit 6: Fitness

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học