Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Great minds)

/ˈkem.ə.stri/

/ɪn.fɚˌmeɪ.ʃən tekˈnɑː.lə.dʒi/

/mɪˈsteɪk/

/ˈmʌn.i ˌbelt/

/spiːtʃ/

/dɪˈsɪʒ.ən/

/ ˈhɪs.t̬ɚ.i/

/ ˈhoʊm.wɝːk/

/ ˌʌn.dɚˈɡraʊnd/

/wel/

/ˈprɑː.dʒekt/

/ɪɡˈzæm/

/ˈfɔːr.ən/

/baɪˈɑː.lə.dʒi/

/dʒiˈɑː.ɡrə.fi/Unit 3: Time out1 | 2 | 3 | Unit 5: Travel

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học