Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 5 - Travel)

/ˈsʌn ˌhæt/

/ˌdɪdʒ.ɪ.t̬əl ˈkæm.rə/

/əˈlɑːrm ˌklɑːk/

/ˌfɝːst ˈeɪd ˌkɪt/

/ˈtræv.l̩ ˈɡaɪd/

/ˈtʊr ˈɡaɪd/

/bəʊt trɪp/

/ˈnæ.tʃə.rəl ˈwʌn.dər/

/koʊtʃ ˈtʊr/

/ˈtæks ˈfriː ˈʃɑːp.ɪŋ/

/ˈdʒʌŋk ˌfuːd/

/ˈwɝː.i.ɪŋ/

/rɪˈlæks/

/ˈbæd.mɪn.tən/

/ˈbɑːk.sɪŋ/Unit 4: Great minds1 | 2 | Unit 6: Fitness

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học