Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 6 - Fitness)

/ˈkjuː.kʌm.bər/

/ʃrɪmp/

/ rest/

/ breɪk/

/ ˈaɪs ˌkriːm/

/ fluː/

/ ˈhed.eɪk/

/ˈseɪ.lɪŋ/

/ˈmed.ɪ.sən/

/ɡreɪn/

/wiːt/

/dɪˈzɝːt/

/sɔːr/

/pɪl/

/ˈder.i/Unit 5: Travel1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 7: Changes

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học