Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Changes)

/ˈɡoʊ ˈbæk/

/ˈmuːv ˈtuː/

/ˈθɪŋk ə.ˈbaʊt/

/ˈklæs.ruːm/

/ˈsteɪ.ʃə.ner.i ʃɑːp/

/meɪn rə.ˈsep.ʃn̩/

/ˈlektʃər θiːətər/

/ˌre.dʒɪ.ˈstreɪʃ.n̩ ˈdesk/

/ˈstʌ.di ˈsen.tər/

/ˈfoʊto.ʊk.ɒ.pɪ.ɪŋ ˈruːm/

/wɝːθ/

/kjʊr/Unit 6: Fitness1 | 2 | 3 | Unit 8: Money

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học