Học từ vựng - Speakout ↠ Pre-Intermediate 2nd Edition (Unit 9 - Nature)

/ˈrep.taɪl/

/ˈdʒæɡ.wɑːr/

/ber/

/ˈkrɑː.kə.daɪl/

/ˈiː.ɡəl/

/ɡəˈrɪl.ə/

/ˈlep.ɚd/

/ˈlaɪ.ən/

/ˈmʌŋ.ki/

/ˈɑː.strɪtʃ/

/ˈpeŋ.ɡwɪn/

/ˈpɪdʒ.ən/Unit 8: Money1 | 2 | 3 | Unit 10: Society

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học