Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 2 - Tales)

/ˈrɑː.bɚ/

/ˈdedlaɪn/

/ dɪˈstræk.tɪd/

/ ˈvaɪə.lənt/

/ ˈwɪn.t̬ɚ/

/ əˈraʊnd/

/sɪˈkjʊr.ə.t̬i ˌɡɑːrd/

/əˈtæk/

/ɪˈskeɪp/

/dɪˈstrɔɪ/

/əˈlɑːŋ/

/ˈɝːθ.kweɪk/

/əˈrest/

/ɑːrmd/Unit 1: Identity1 | 2 | 3 | Unit 3: Future

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học