Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 2 - Tales)

/θruː/

/pæst/

/nɪr/

/nekst/

/ˈɑː.pə.zɪt/

/ˈfjuː.dʒə.t̬ɪv/

/ˈhɑː.stɪdʒ/

/straɪk/

/ɡæŋ/

/reɪd/

/ət ˈɡʌn.ˈpɔɪnt/

/aɪ. ˈwɪt.nəs/

/fɔːrs/

/ˌwaɪt ˈlaɪ/Unit 1: Identity1 | 2 | 3 | Unit 3: Future

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học