Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 4 - Jobs)

/rɪsk ˈteɪkər/

/ˈθɪŋk.ɪŋ ˈaʊt.ˈsaɪd ðə ˈbɑːks/

/ˈwɝːk ˈlɔːŋ ˈaʊərz/

/ˈɑːf.əs ˈdʒɑːb/

/ˈwɝːk ˈfɔːr ˌmaɪ.ˈself/

/ˈnaɪn ˈtuː 'faɪv/

/ˈɪn.kwə.ri/

/dɪˈskʌʃ.ən/

/ˈɡet ˈfaɪərd/

/bi ɪn ˈtʃɑːrdʒ/

/ˈaʊt əv ˈwɝːk/

/kəm.ˈpjuː.tər ˈne.ˌtwərk/

/kə.ˈmɝː.ʃl̩ ˈeə.rə.pleɪn/

/ˌsoʊ.lɚ ˈpaʊ.ɚ/Unit 3: Future1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 5: Solutions

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học