Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Success)

/teɪk pɑːt ɪn/

/skɪl/

//

//

/ ˈdraɪ.vɪŋ ˌlaɪ.səns/

/ ˌkwɑː.lə.fəˈkeɪ.ʃən/

/ˈfoʊ.kəs ɑːn/

/kɔːrs/

/dɪˈstɝːb/

/əˈwɔːrd/

/sɚˈtɪf.ə.kət/

/ˈnuː.səns/

/dɪˈɡriː/

/ˈmed.əl/

/ˈtæl.ən.t̬ɪd/Unit 6: Emotion1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Communities

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học