Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 7 - Success)

/ˈʃɔːrt.lɪst/

/ˌrʌn.ɚˈʌp/

/ˈwɪn.ɪŋ 'tiːm/

/həv wʌnz ˈθɪŋ ɪn ˈkɑː.mən/

/ˈpɪk ʌp ɑːn/

/həv ə ˈtæ.lənt ˈfɔːr/

/ˈɑːr.ɡjuː wɪθ/

/ˈwɜː.ri ə.ˈbaʊt/

/kəm.ˈpleɪn ə.ˈbaʊt/

/bɪ.ˈlɔːŋ ˈtuː/

/ˈpeɪ ə.ˈten.ʃn̩ ˈtuː/

/ˈpeɪ ˈfɔːr/

/ˈlʊk ət/

/ˈlæf ət/

/sək.ˈsiːd ɪn/Unit 6: Emotion1 | 2 | 3 | 4 | Unit 8: Communities

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học