Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 9 - History)

/spred/

/ˈtɝː.nɪŋ ˌpɔɪnt/

/ɪnˈveɪ.dɚ/

/hɪˈstɔːr.i.ən/

/ˌkɑː.lə.nəˈzeɪ.ʃən/

/ˈkɑː.lə.naɪz/

/ˈkɑːlənaɪzər/

/dɪˈmɑː.krə.si/

/dɪˈmɑː.krə.taɪz/

/ˌdem.əˈkræt̬.ɪk/

/ˈdem.ə.kræt/

/ˌlɪb.əˈreɪ.ʃən/

/ˈlɪb.ə.reɪ.t̬ɚ/

/dɪˈskʌv.ɚ.ɚ/

/ˈliː.dɚ.ʃɪp/Unit 8: Communities1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Unit 10: World

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học