Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - World)

/ˈɑː.fɚ/

/ɡeɪt/

/ prəˈtekt/

/ɪnˈvaɪrənmənt/

/ ˌoʊ.vɚˈkʊk/

/ ˈlaɪt ˌbʌlb/

/ ˈpæs.pɔːrt/

/ˈeks.reɪ məˈʃiːn/

/ˈhænd ˌlʌɡ.ɪdʒ/

/aɪl siːt/

/tʃɛk ɪn/

/ˈprɑː.mɪs/

/rɪˈfjuːz/Unit 9: History1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 1: Lifestyles

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học