Học từ vựng - Speakout ↦ Intermediate 2nd Edition (Unit 10 - World)

/ˈsek.ənd.ˌhænd ˈaɪ.təm/

/ˌdʌb.l̩ˈɡleɪz/

/ˈe.nər.dʒi seɪv.ɪŋ/

/ˈɪn.sə.ˌle.təd/

/ˈhɑːrm.fəl/

/ˈfæk.tə.ri smoʊk/

/ˌɡloʊ.bəl ˈwɔːr.mɪŋ/

/ɪn.vaɪr.ənˌmen.t̬əl.i ˈfrend.li/

/ˌɪn.ˈdə.striəl ˈweɪst/

/kɑːr ɪg.ˈzɒst ˈfjuːmz/

/ˈeəro.ʊ.sɒl 'kæn /

/ˈnæ.tʃə.rəl ˈriː.sɔːrs/

/ˌmɪsˈdʒʌdʒ/Unit 9: History1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 1: Lifestyles

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học