Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 1 - Lifestyles)

/ pen/

/stuːl/

/ˈtʃɑːr.dʒɚ/

/ˈɑːn.və.loʊp/

/ˈstʌn.ɪŋ/

/ˈlʊk ˈbæk/

/ˈlʊk ə.ˈhed/

/ˈkiːp ɑːn/

/ˈreɪs ə.ˈraʊnd/

/ˈteɪk ˈtaɪm ˈaʊt/

/harˈmɑː.nɪk.ə/

/ˈpen ˈnaɪf/

/ˈbɑːt.l̩ ˈoʊ.pə.nə(r)/

/kɑːʳ kiː/Unit 10: World1 | 2 | Unit 2: Makers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học