Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 1 - Lifestyles)

/ˈlʊk ˈbæk/

/ˈlʊk ə.ˈhed/

/ˈkiːp ɑːn/

/ˈreɪs ə.ˈraʊnd/

/ˈteɪk ˈtaɪm ˈaʊt/

/harˈmɑː.nɪk.ə/

/ˈpen ˈnaɪf/

/ˈbɑːt.l̩ ˈoʊ.pə.nə(r)/

/kɑːʳ kiː/

/ˈpləɡ/

/ˈkʊʃ.n̩/

/ə.ˈdæp.tər/

/ˈlaɪ.tər/

/ˈʃuː.ˌles/Unit 10: World1 | 2 | Unit 2: Makers

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học