Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 2 - Makers)

/ɪnˈvest.mənt/

/ˈwer.haʊs/

/ˈkeɪ.pə.bəl/

/juːˈniːk/

/grænt/

/dɪˈzæs.trəs/

/ ɪˈkwɪp.mənt/

/ ˈbʌdʒ.ɪt/

/ ˈtɪp.ɪ.kəl.i/

/ ˌmɪdˈmɔːr.nɪŋ/

/ ˈven.juː/

/ ˈsuː.t̬ə.bəl/

/ ˌriː.əˈsem.bəl/

/ˈkoʊˌpaɪ.lət/

/hjuːdʒ/Unit 1: Lifestyles1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: Challenges

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học