Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 2 - Makers)

/ˈdʊ.rəb.l̩/

/ˌbaɪo.ʊ.dɪ.ˈɡreɪ.dəb.l̩/

/ˈfʌŋk.ʃn̩əl/

/ˈnɑːv.l̩/

/ˈflɪm.zi/

/ˈklɪp ɑːn/

/ˈwɪnd.ˌmɪl/

/ˈbɑːrn/

/ˈhɒˌl.we/

/ˈɡʌ.tər/

/ˈsəʊ.lə(r) ˈpæn.l̩/

/və.ˈræn.də/

/ˌmɪs.ˈspent/

/ˈkoʊ kriː.ˈeɪt.r̩/

/ˌdɪ.sə.ˈsem.bl̩/Unit 1: Lifestyles1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Unit 3: Challenges

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học