Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 3 - Challenges)

/ˈɑː.nəst.li/

/ˈfɪt ɪn/

/ˈhæŋ ˈaʊt wɪθ/

/træn.ˈsɪʃ.n̩əl/

/ˈklɪr ðə ˈer/

/ˈɡet ɑːn ˈlaɪk ə ˈhaʊs ɑːn ˈfaɪər/

/ˈfer ˈwe.ðər ˈfrend/

/ə ˈʃoʊl.də(r) tuː 'kraɪ ɑːn/

/ˈfiːl ˈʌnd.r̩ ðə ˈθʌm/

/ˈbreɪk ˈsəˌm.wənz ˈhɑːrt/

/ˈlʌv ət ˈfɝːst ˈsaɪt/

/wʌn ɪn ə ˈmɪ.ljən/

/səˌm.wənz ˈʌð.rˈhæf/

/bi ət ə ˈded ˈend/

/ˈɡoʊ ˈaʊər ˈse.pə.ˌret ˈweɪz/Unit 2: Makers1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học