Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 3 - Challenges)

/rɪˈtɝːn/

/ ˌoʊ.vɚˈpraɪst/

/ rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

/ ˈdeɪ.t̬ə/

/ ˈbreɪv.li/

/ sɔːrs/

/ ˈhæb.ə.tæt/

/ʌpˈɡreɪd/

/ˈmoʊ.mənt/

/ˈmɑː.nə.t̬ɚ/

/ˈmeʒ.ɚ/

/ˈstɔːr.mi/

/dred/

/ˈɔːr-/

/ˌaʊtˈdeɪ.t̬ɪd/



Unit 2: Makers1 | 2 | 3 | 4 | Unit 4: Science

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học