Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 4 - Science)

/ri.ˈnuːəb.l̩ ˈe.nər.dʒi/

/ˈkloʊn.ɪŋ/

/ˌdi:.ˌen.ˈeɪ/

/ɪk.ˈstɪŋk.ʃn̩/

/ˌe.və.ˈluːʃ.n̩/

/ʌ.ˈne.θɪk.l̩/

/ˈprɪn.səp.l̩/

/ˈraɪt.li/

/ˈtræv.l̩/

/ˈklɪk/

/ˈdɪ.dʒət.l̩ ˈfʊt.prɪnt/

/ˌsoʊ.ʃəl ˈmiː.di.ə/

/ˈiː.mel əˈk.aʊnt/

/skrˈiːnʃɑːt/

/ˈɡuː.ɡəl/Unit 3: Challenges1 | 2 | 3 | 4 | Unit 5: Explore

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học