Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 4 - Science)

/ˈproʊ.faɪl/

/ ˈprɪn.sə.pəl/

/ ˈsen.sə.t̬ɪv/

/ kleɪm/

/ pruːv/

/ ˈsteɪ.ʃə.ner.i/

/ kənˈfɝːm/

/əˈɡriː/

/ˈkriː.tʃɚ/

/ˈdʒɝː.ni/

/ˈiː.koʊˌsɪs.təm/

/ˈkɑːm.plə.mənt/

/ˈres.ə.pi/

/ˈɪr.ə.t̬ə.bəl/

/ˈmæm.əl/Unit 3: Challenges1 | 2 | 3 | 4 | Unit 5: Explore

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học