Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 5 - Explore)

/ˈte.li ˈæd.ɪkt/

/ˈtek.i/

/kəm.ˈpjuː.tər nɜːd/

/ˈdʒʌŋk.i/

/ˈspɔːrts ˈfæn/

/ˈspɔːrts ɪnˈθuː.zi.æst/

/ˈbiːtʃ ˌbʌm/

/fɪlm bʌf/

/ˈmjuː.zɪk fæn/

/ˈbɪɡ ˈhe.dəd/

/ˈʌp.ˌbiːt/

/ˈloʊ.dɪd/

/ˈɡoʊ ˈɡet.ər/Unit 4: Science1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Goodness

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học