Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 5 - Explore)

/ˈmiː.di.ə/

/rɪˈwɔːrd/

/ˌʌn.ɪmˈplɔɪ.mənt/

/ dɪˈpen.də.bəl/

/ ˈæk.ses/

/ ˈfɪl.θi/

/ ˈsoʊ.ʃə.bəl/

/ ɪmˈpʌl.sɪv/

/ˈeɪn.ʃənt/

/ˈæŋk.ʃəs/

/θret/

/ˈpɑː.vɚ.t̬i/

/ˈbɑː.si/Unit 4: Science1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Unit 6: Goodness

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học