Học từ vựng - Speakout ↪ Intermediate Plus 2nd Edition (Unit 6 - Goodness)

/ˌɪn.ˈve.stər/

/rə.ˈseʃ.n̩/

/ˈlʊk ɑːn ðə ˈbraɪt ˈsaɪd/

/ˈlɪv ɪn ðə ˈmoʊ.mənt/

/bi ˈoʊv.r̩ ðə ˈmuːn/

/ˈwɑːk ɑːn ˈer/

/bi ɑːn ˈklaʊd ˈnaɪn/

/bi ɪn ˈse.vənθ ˈhev.n̩/

/həv ˈne.vər ˈbɪn ˈbe.tər/

/bi ɪn ˈɡʊd ˈspɪ.rəts/

/bi ɪn ə ˈɡʊd ˈmuːd/

/ˈself ˈpɔːr.trət/

/ˌɔɪl ˈpeɪnt.ɪŋ/

/ˈwɔːr.tək.ʌ.lər/

/ˈiːz.l̩/Unit 5: Explore1 | 2 | 3 | Unit 7: Arts

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học